کادر مرکزی جنبش

نوراله قبیتی زاده

Nessar Hessami

Noorollah Ghobitizadeh 

telegram yt insta

 

شهرام صمدی

Simin Bahrainipur

Shahram Samadi

insta

نسار حسامی

Nessar Hessami

Nessar Hessami

insta

 

مرتضی قناعتی

Simin Bahrainipur

Morteza Ghanaati

بهروز فرشادفر

Simin Bahrainipur

Behrouz Farshadfar

insta fb insta tw email

 

حسین رحیمی

Simin Bahrainipur

Hossein Rahimi

yt insta

سیمین بحرینی پور

Simin Bahrainipur

Simin Bahrainipur

fb insta tw

 

مدیران

 

 

حمیده اجدادی

Simin Bahrainipur

Hamıdeh Ajdadı
حمیده اجدادی (تبلیغات)

یونس قاضی جهانی

Simin Bahrainipur

Younes Hajnezhad Ghazijahani
(فضای مجازی (تلگرام/ اینستاگرام 

مینا

Simin Bahrainipur

Mina
(فضای مجازی (تلگرام

حامد بذلی

Simin Bahrainipur

Hamed Bazli
(فضای مجازی (اینستاگرام

فیدوس اسماعیلپور

Simin Bahrainipur

Feidous Esmaeilpour

روابط عمومی و تبلیغات

سیاوش مرادی

Simin Bahrainipur

Siavash Moradi
(فضای مجازی (تلگرام

مسعود خاصیانی

Simin Bahrainipur

 Masoud Khasiyani
فضای مجازی اینستاگرام

مسعود بابادی

Simin Bahrainipur

Masoud Babadi
مدیر فضای مجازی

وحید چناری

Simin Bahrainipur

Vahid Chenari
(وحید چناری (تبلیغات

باورمندی ما

حفظ تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی ایرانیان؛ خطوطی هستند که از آنها عبور نخواهیم کرد.

 

 

تماس

 

 

 

 

کمک به جنبش درون مرز

Donate
 

photo 2023 01 18 12 43 54